Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3af_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `65m_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3af_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `65m_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3af_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM 65m_terms AS t INNER JOIN 65m_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN 65m_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('project_cat') AND tr.object_id IN (1125) ORDER BY t.term_order ASC

Trung tâm đào tạo – Huấn luyện quốc gia Đà Nẵng – Apen
Trang chủ Dự án của Apen Trung tâm đào tạo – Huấn luyện quốc gia Đà Nẵng

Trung tâm đào tạo – Huấn luyện quốc gia Đà Nẵng

Trung tâm đào tạo – Huấn luyện quốc gia Đà Nẵng

Chủ đầu tư     :Trung tâm huấn luyện quốc gia Đà Nẵng

Địa điểm        : Huyện Kon Plong, Tỉnh KonTum

Chức năng    : Đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao

Diện tích        :30 ha

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3af_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM 65m_terms AS t INNER JOIN 65m_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN 65m_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('project_cat') AND tr.object_id IN (319, 337, 1720) ORDER BY t.term_order ASC

Dự án liên quan