Hồ Thị Vân Anh

Hồ Thị Vân Anh

Chủ đầu tư     : Hồ Thị Vân Anh

Địa chỉ            : Hòa Xuân, Tp. Đà Nẵng

Năm               : 2020