Anh. Lê Anh Luân

Anh. Lê Anh Luân

Chủ đầu tư: Anh. Lê Anh Luân

Địa điểm   : Khu quốc tế Đa Phước, Tp. Đà Nẵng