Võ Minh Huy

Võ Minh Huy

Chủ đầu tư        : Võ Minh Huy

Địa chỉ                : Đ. Mai Am, Tp. Đà Nẵng

Năm hoàn thành: 2020