Hồ Thị Mộng

Hồ Thị Mộng

Chủ đầu tư        : Hồ Thị Mộng

Địa điểm             : 100 Triệu Nữ Vương

Năm hoàn thành: 2020