Hồ Thị Vân Anh

Hồ Thị Vân Anh

Chủ đầu tư         : Hồ Thị Vân Anh

Địa chỉ                 : Hòa Xuân, Tp. Đà Nẵng

Năm hoàn thành : 2020