Đặng Phi Hoàng

Đặng Phi Hoàng

Chủ đầu tư        :Đặng Phi Hoàng

Địa điểm             : Hòa Xuân, Tp. Đà Nẵng

Năm hoàn thành: 2020