Nguyễn Nho Trung

Nguyễn Nho Trung

Chủ đầu tư        : Nguyễn Nho Trung

Địa điểm             : Đ. Hải Sơn, Tp. Đà Nẵng

Năm hoàn thành: 2019