Khách sạn Sanouva

Khách sạn Sanouva

Chủ đầu tư     : Công ty cô phần đầu tư Nam trí

Địa điểm         : 68 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng