Kim Hồng

Kim Hồng

Chủ đầu tư     : Kim Hồng

Địa chỉ            : Tp. Huế

Năm               : 2020