Trang chủ Dự án của Apen Trung tâm đào tạo nghề và nghiên cứu sản phẩm trung bày giới thiệu sản phẩm

Trung tâm đào tạo nghề và nghiên cứu sản phẩm trung bày giới thiệu sản phẩm

Trung tâm đào tạo nghề và nghiên cứu sản phẩm trung bày giới thiệu sản phẩm

Chủ đầu tư     : Trung tâm đào tạo nghề và nghiên cứu sản phẩm trưng bày giới thiệu sản phẩm

Địa điểm         : Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng