Trang chủ Dự án của Apen Trung tâm đào tạo – Huấn luyện quốc gia Đà Nẵng

Trung tâm đào tạo – Huấn luyện quốc gia Đà Nẵng

Trung tâm đào tạo – Huấn luyện quốc gia Đà Nẵng

Chủ đầu tư     :Trung tâm huấn luyện quốc gia Đà Nẵng

Địa điểm        : Huyện Kon Plong, Tỉnh KonTum

Chức năng    : Đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao

Diện tích        :30 ha