Nguyễn Nho Chung

Nguyễn Nho Chung

Chủ đầu tư        : Nguyễn Nho Trung

Địa điểm             : Đ. Hải Sơn, Tp. Đà Nẵng

Năm                    : 2019