01

TIẾP NHẬN VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Gặp khách hàng để thảo luận chi tiết về nhu cầu dự án, ngân sách, thời gian, và các thông tin quan trọng khác. Từ cơ sở thông tin, APEN tiến hành phân tích chi tiết yêu cầu của khách hàng và đưa ra tư vấn chuyên môn.

02

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN & BÁO GIÁ SƠ BỘ

Tạo ra các bản ý tưởng và bản vẽ sơ bộ kèm báo giá ban đầu dựa trên yêu cầu của khách hàng

03

PHẢN HỒI VÀ ĐIỀU CHỈNH

Trình bày ý tưởng ban đầu cho khách hàng và lắng nghe phản hồi từ đó điều chỉnh thiết kế dựa trên ý kiến và yêu cầu cụ thể của khách hàng.

04

HOÀN THIỆN THIẾT KẾ

Phát triển và hoàn thiện thiết kế dựa trên phản hồi của khách hàng. Hỗ trợ khách hàng trong việc xin phê duyệt từ các cơ quan chức năng và các bên liên quan theo yêu cầu và cung cấp hỗ trợ sau bàn giao (nếu có)

Contact Us
Let's discuss your project

Fill out the form and our manager will contact you for consultation.