• – Hồ sơ phương án mặt bằng bố trí sân vườn cảnh quan
  • – Phối cảnh 3D sân vườn cảnh quan
  • – Hồ sơ triển khai kỹ thuật thi công
  • – Hồ sơ thiết kế M&E (điện nước)